• Vatikan_2016 (1).jpg
 • Vatikan_2016 (2).jpg
 • Vatikan_2016 (3).jpg
 • Vatikan_2016 (4).jpg
 • Vatikan_2016 (5).jpg
 • Vatikan_2016 (6).jpg
 • Vatikan_2016 (7).jpg
 • Vatikan_2016 (8).jpg
 • Vatikan_2016 (9).jpg
 • Vatikan_2016 (10).jpg
 • Vatikan_2016 (11).jpg
 • Vatikan_2016 (12).jpg
 • Vatikan_2016 (13).jpg
 • Vatikan_2016 (14).jpg
 • Vatikan_2016 (15).jpg
 • Vatikan_2016 (16).jpg
 • Vatikan_2016 (17).jpg
 • Vatikan_2016 (18).jpg
 • Vatikan_2016 (19).jpg
 • Vatikan_2016 (20).jpg
Obvestilo
 • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Donatorska pogodba

__________, _______ (naslov), ____ (pošta), davčna številka: ______, (v nadaljevanju donator), ki ga zastopa ____________ (predsednik, direktor…)

 

in

MzM - Motoristi za Motoriste, društvo v javnem interesu (odločba Ministrstva za promet št. 021-11-2009/18-0083139 z dne 4.12.2009), Nova Štifta 3, 1317 Sodražica, davčna številka: 10995978 (v nadaljevanju prejemnik donacije), ki ga zastopa predsednik upravnega odbora Valentin Sojar, dr. med,

skleneta naslednjo

POGODBO O DONATORSTVU

 1. člen

Predmet pogodbe je donacija Skladu MzM za pomoč žrtvam prometnih nesreč motoristov in njihovim družinam. Donator se s to pogodbo zavezuje, da bo prejemniku donacije nakazal _______ EUR (z besedo: __________ 00/100 evrov) na transakcijski račun pri NLB, št. SI56 0232 1025 5712 132, sklic: ________.

 1. člen

Prejemnik donacije se zavezuje, da bo pridobljena sredstva na podlagi te pogodbe uporabil namensko za kritje stroškov izvedbe »Z MzM-jem k papežu Frančišku« oziroma za pomoč žrtvam prometnih nesreč motoristov skladno s Pravili Sklada MzM za pomoč žrtvam prometnih nesreč motoristov in njihovim družinam, dogovorjen v 1. členu te pogodbe.

Prejemnik donacije se zavezuje v primeru ugotovitve, da je ravnal v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, na poziv in v roku, ki ga postavi donator, vrniti donacijo v celoti.

 1. člen

Prejemnik donacije se zavezuje, da bo aktivnosti opredeljene v 1. členu te pogodbe izvedel tako, da ne bo ogrožen ugled donatorja in/ali prejemnika donacije.

 1. člen

Stranka, ki je kršila pogodbo, je dolžna drugi pogodbeni stranki povrniti vsako škodo, ki bi le-tej nastala zaradi kršitve pogodbe.

 1. člen

Morebitne medsebojne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa jima to ne bo uspelo, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. člen

Ta pogodba začne veljati na dan podpisa pogodbenih strank in je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.

V _______, dne _____


       prejemnik donacije:

MzM - Motoristi za Motoriste

predsednik upravnega odbora

       Valentin Sojar, dr. med.

                               donator:

 

      _______________________

                      (funkcija:predsednik,direktor)

               _______________


izmera.jpg

Sprejmite piskotke za lazje spremljanje nase spletne strani Sprejmeš lahko piškotke začasno, ali trajno. Evropska direktiva.

Sprejmem piškotke za to spletno stran.

EU Cookie Directive Module Information