• Vatikan_2016 (1).jpg
 • Vatikan_2016 (2).jpg
 • Vatikan_2016 (3).jpg
 • Vatikan_2016 (4).jpg
 • Vatikan_2016 (5).jpg
 • Vatikan_2016 (6).jpg
 • Vatikan_2016 (7).jpg
 • Vatikan_2016 (8).jpg
 • Vatikan_2016 (9).jpg
 • Vatikan_2016 (10).jpg
 • Vatikan_2016 (11).jpg
 • Vatikan_2016 (12).jpg
 • Vatikan_2016 (13).jpg
 • Vatikan_2016 (14).jpg
 • Vatikan_2016 (15).jpg
 • Vatikan_2016 (16).jpg
 • Vatikan_2016 (17).jpg
 • Vatikan_2016 (18).jpg
 • Vatikan_2016 (19).jpg
 • Vatikan_2016 (20).jpg

Občni zbor 2015-ZAPISNIK

Zapisnik občnega zbora 2015.

ZAPISNIK


Občnega zbora Društva MzM - Motoristi za Motoriste dne 6. marca 2015 ob 19.00 uri V Antonovem domu v Ljubljani,Tržaška cesta 85.


V MzM je pred ob
cnim zborom vkljucenih 145 clanov in 7 kandidatov, torej je za navadno vecino potrebnih vsaj 73 clanov, za tretjino clanstva pa šteje 49 clanov.

Ugotovi se, da je prisotnih 53 clanov, 7 kandidatov in 3 podporni clani (lista udeležencev v arhivu 
MzM), kar znaša manj kot polovico
clanstva. Predsednik upravnega odbora na podlagi 20. clena

Statuta odredi 30-minutni odmor. Po poteku odmora obcni zbor zacne delo, saj je na njem prisotnih

vec kakor tretjina clanstva.


Ob
cni zbor zacne predsednik upravnega odbora društva Pavel Hocevar in predlaga delovno

predsedstvo in volilno komisijo. Navzoci soglasno sprejmejo


sklep:


V delovno predsedstvo občnega zbora se imenuje: Matjaž Nosan - predsednik, Vili Kopše –

zapisnikar, Zdravko Pevec in Robi Milič kot overovatelja zapisnika.

Predsednik delovnega predsedstva M. Nosan predlaga, navzoci pa soglasno potrdijo naslednji


Dnevni red:

1. potrditev kandidatov za clane društva

2. izvolitev volilne komisije

3. porocilo o delu MzM v letu 2014

4. porocilo o financnem poslovanju MzM 2014 z mnenjem nadzor. odbora

5. razprava, sprejem porocil in potrditev zakljucnega racuna 2014

6. volitve v organe MzM

7. program dela MzM za leto 201

8. razno (pobude, vprašanja, predlogi


Predsednik delovnega predsedstva prebere imena kandidatov, navzo
ci pa soglasno sprejmejo.

sklep:


Občni zbor na podlagi 10. alineje 22. člena Statuta MzM potrjuje predlog upravnega odbora o

sprejemu 7 kandidatov (Branka Demšar, Marko Forštnarič, Rudi Mušič, Janez Nahtigal, Niko

Potočnik, Katarina Pšeničnik in Gašper Sojar) v članstvo MzM.

Ugotovi se, da MzM šteje 152 clanov (vec kot ½ = 77 clanov; vec kot 1/3 = 51 clanov).


Predsednik delovnega predsedstva je po zbiranju predlogov za
clane volilne komisije pozval obcni

zbor h glasovanju o imenovanju volilne komisije. Soglasno je bil sprejet


sklep:


V volilno komisijo so imenovane: Franca Kovačič (predsednica), Diana Kopše in Mojca Sojar

(članici).


O delu MzM v letu 2014 je poro
cal predsednik UO Pavle Hocevar. Poudaril je vzorno sodelovanje z

ZMKS na podrocju preventive. MzM je skupaj z MK iz Dolenji vasi in MK Nauportus z Vrhnike

pripravil dve preventivni prireditvi – dneva varne vožnje, v septembru pa se vkljucil v varovanje

šolskih poti ob zacetku šolskega leta v treh obcinah (Ribnica, Sodražica in Loški potok.Za svoje

delovanje je prejel pisno zahvalo PP Ribnica in svoje delo predstavil skozi intervjuje v medijih. Kljub

padcu objav na forumu MzM (julija 2009 je bilo zabeleženih 561 objav, decembra 2014 pa samo 15

objav), je spletna stran www.mzm-slo.com zelo dobro obiskana, saj je zabeležila 666 tisoc ogledov.

Tudi Facebook MzM, ki jer mlajši od enega leta, ima 971 »prijateljev« 1.450 objav in skoraj 5.000

všeckov in deljenih strani. Vse to kaže na velik ugled MzM in zanimanje javnosti za njegovo delo.

Na podrocju humanitarne dejavnosti je MzM namenil za 9.116,42 € pomoci, od leta 2005 pa skupaj že

50.628,83 €. Posebej je poudaril pomoc motoristom iz Bosne in Hercegovine ob poplavah v skupnem

znesku 3.800 €, ki so jo odnesli p. Niko, Adolf in Stipe.

 

Navzoci soglasno sprejmejo

sklep:

Občni zbor se je seznanil in potrdil poročilo o delu MzM v letu 2014.

 

Predsednik Pavel Hocevar je povzel porocilo o financnem poslovanju društva v letu 2014. Prihodki

društva so znašali 12.052,18 €, odhodki pa 13.575,14 €. Ob upoštevanju prenosa sredstev iz

predhodnega poslovnega leta ima MzM ob koncu leta 2014 za 10.298,09 € sredstev.

Prihodki MzM so sestavljeni iz donacij (8.170,73 €), 0,5% dohodnine (2.2.61,31 €), clanarine

(1.610,00 €) obresti (1,03 €) in donacije po pogodbi preko Telekoma (9,11 €).

Postavke odhodkov: stroški materiala (1.545,71 €), stroški storitev (2.913,01 €) in donacije drugim

(9.116,42 €).

Clan Nadzornega odbora Leopold Pungercar pojasnil, da je NO pregledal financno porocilo za 2014

in sprejel naslednji:

sklep:

Nadzorni odbor MzM daje pozitivno mnenje k poročilu o finančnem poslovanju MzM v letu 2014.

 

Predsednik delovnega predsedstva Nosan obcni zbor pozove k razpravi. V njej so posamezniki

pohvalili gospodarjenje in financno porocilo, pripomb ni bilo, zato je bil soglasno sprejet

sklep:

Občni zbor na podlagi 22. člena Statuta MzM potrjuje zaključni račun društva MzM za leto 2014.

 

Upravnemu odboru je v letu 2014 potekel 4-letni mandat. Ker ni bilo evidentiranih kandidatov za

Upravni odbor, je obcni zbor dne 28.2.2014 sklenil, da clani UO zacasno opravljajo funkcijo do

izvolitve novega Upravnega odbora.

Na predlog predsednika delovnega predsedstva obcni zbor soglasno sprejme

sklep:

Občni zbor MzM na podlagi 2. odstavka 22. člena Statuta MzM sprejme sklep, da so volitve članov Upravnega odbora javne.

Na predlog predsedujocega zacne volilna komisija zbirati kandidature za clane Upravnega odbora.

Potek iskanja kandidatov in kandidacijski postopek obrazložita Pavel Hocevar in p. Niko Žvokelj.

Volilna komisija nato objavi imena kandidatov za novi Upravni odbor, pri cemer ugotavlja, da je

kandidiralo 8 kandidatov. To ni v nasprotju s Statutom, ki v 1. odstavku 25. clena doloca, da Upravni

odbor MzM šteje pet do devet clanov.

Kandidate je predstavi p. Niko Žvokelj. Povedal je, da je bilo iskanje primernih kandidatov naporno,

saj je potekalo skozi vse leto. Kandidatom se je zahvalil za soglasje h kandidatura in obcnemu zboru

predlagal njihovo potrditev.

 

Obcni zbor nato soglasno sprejme

sklep:

Občni zbor MzM je izvolil Upravni odbor MzM v naslednji sestavi:

Valentin Sojar – predsednik

Niko Žvokelj – podpredsednik

Pavle Hočevar – tajnik

Marija Ambrožič – blagajničarka

Anton Okorn – član

Zdravko Pevec – član

Johann Pandel – član

Vili Kopše – član

 

Predsednik obcnega zbora povabi izvoljenega predsednika Upravnega odbora društva MzM, da

nagovori obcni zbor. Predsednik Valentin Sojar se je zahvalil za izvolitev in povedal, da se je za

kandidaturo odlocil iz treh razlogov: 1) nikoli ni dobro biti sam, zato mu je ideja druženja,

prijateljstva in skupnih potovanj clanov MzM zelo blizu; 2) dobrotvornost in pomoc ljudem v nesreci

in stiski je nekaj, kar navdušuje; 3) izvedba vsakoletnega srecanja z blagoslovom pri Novi Štifti je

nekaj hvalevrednega.

Veseli se, da se bomo bolje spoznali, vendar pricakuje in si želi podporo tistih, ki so bili v organih

MzM aktivni že doslej, seveda pa si želi sodelovanja tudi pri Na tak nacin bo zagotovljena kontinuiteta

delovanja MzM.

Novoizvoljeni predsednik UO MzM Valentin Sojar je predstavil program dela MzM v letu 2015. Kakor

doslej, bo slonelo delovanje MzM na dosedanjih temeljih, ki so: a) Preventiva; b) Humanitarnost, c)

Druženje in pomoc invalidom in d) Ostal

Med preventivnimi aktivnostmi je poudaril opozarjanje na prometno signalizacijo, opremo in

morebitne pomanjkljivosti in nevarne odseke cest, preventivne prireditve in publiciranje na spletu in

medijih ter predlagal, da bi v letu 2015 MzM uporabljal preventivni slogan »ODGOVOREN

MOTORIST«.

Predsednik Sojar je povabil pomocnika komandirja PP Ribnica, Marjana Cimprica, da predstavi

svoje razmišljanje o »ODGOVORNEM MOTORISTU«. G. Cimpric se je zahvalil za povabilo in

izrekel priznanje MzM za vsa prizadevanja na podrocju prometne preventive. Povedal je, da si PU

Ljubljana glede na izkušnje v Ribnici, prizadeva vkljuciti v varovanje šolarjev ob zacetku šolskega leta

tudi moto klube v ostalih sredinah.

Ker MzM združuje motoriste iz vse države, je M. Cimpric povedal, da je v Sloveniji v letu 2014 umrlo

108 (leta 2013 pa 125) udeležencev prometnih nesrec, hudo poškodovanih je bilo 826, lažje

poškodovanih pa 7.377 oseb. Zaradi prevelike ali neprimerne hitrosti je umrlo 34 oseb, strani in smeri

vožnje 41, izsiljevanja prednosti 41 oseb, nepravilnega prehitevanja 4 osebe itd.

Udeleženci PN s smrtnim izidom: 41 voznikov osebnih vozil, 21 potnikov, 14 pešcev, 13 kolesarjev, 2

mopedista in 15 motoristov.

Omenil je vizijo nic, povzeto po dobrih praksah nordijskih držav, po kateri si clanice EU prizadevajo,

da bi z ukrepi, katerih cilj je postopno zmanjševanje števila umrlih v PN, prišli do koncnega cilja, da

bi v PN na slovenskih cestah ne umrla nobena oseba. Podpisnik te evropske listine je tudi ZMKS.

Na PP Ribnica ugotavljajo, da v preteklem letu med motoristi niso zabeležili nobene smrtne žrtve.

Cesta Škofljica – Petrina je v projektu EuroRAP uvršcena za dva razreda višje, kakor v letu poprej.

Ocenjujejo, da je to posledice vecje odgovornosti motoristov, kajti na sami cesti ni bilo izvedenih prav

nobenih ukrepov, zaradi katerih bi cesta postala bolj varna.

ODGOVOREN MOTORIST je po njegovem mnenju v prvi vrsti odgovoren do sebe. Njegova

odgovornost se kaže v spoštovanju prometnih predpisov,saj na tak nacin v prvi vrsti skrbi za lastno

varnost. To vkljucuje dolocen NE! alkoholu in mamilom, pravocasno prižiganje smernikov,

neagresivno vožnjo, opazovanje in upoštevanje prometne signalizacije… Motorist, ki je odgovoren do

sebe, je odgovoren tudi do drugih, zlasti pa do svojih družinskih clanov. Slednji so namrec v primeru

prometnih nesrec sekundarne žrtve nesrec, saj so zaradi nesrece prizadeti v custvenem in materialnem

smislu. Letošnji slogan MzM »ODGOVOREN MOTORIST« se mu zdi zelo dobra ideja.

Predsednik Sojar je predal besedo clanu delovnega predsedstva, Viliju Kopšetu, ki je udeležence

obcnega zbora vprašal, ali bi v smislu odgovornosti bili pripravljeni v lastno varnost investirati okoli

80 €. Nato je predstavil idejo, da bi MzM clanom društva subvencioniral del stroškov za udeležbo na

intenzivnem tecaju varne vožnje, kar je obcni zbor z navdušenjem podprl.

Nato je predsednik Valentin Sojar nadaljeval s predstavitvijo programa dela MzM v letu 2015 in

povedal, da vidi del poslanstva MzM tudi v izvajanju humanitarnega programa, ki po eni strani sestoji

iz aktivnosti za pridobivanje sredstev v Sklad MzM (pridobivanje donatorjev, 0,5% dohodnine…), po

drugi strani pa nudenje pomoci (ne zgolj materialne) žrtvam prometnih nesrec motoristov in njihovim

družinam. Predlaga zacetek postopka za pridobitev statusa humanitarnega društva.

MzM bo nadaljeval tudi z vkljucevanjem invalidov v svoje delovanje, zato med drugim predlaga obisk

URI Soca in druženje s tamkajšnjimi pacienti.

Med ostalimi nalogami bo MzM izvedel srecanje z blagoslovom pri Novi Štifti (27. april), sodeloval

pri izvedbi dnevov varne vožnje z MK Crknene podgane v Dolenji vasi in MK Nauportus na Vrhniki.

Tudi letos bo MzM pripravil skupno potovanje, ki ga je predstavil p. Niko. Povedal je, da je napocil

cas, da se ustreže dolgoletni želji mnogih motoristov, da bi skupaj obiskali Bosno in Hercegovino, se v

Cazinu srecali z bosanskimi motoristi, s katerimi je bila lani izvedena pomoc žrtvam poplav v BiH,

nato pa obiskali Mostar, Me_ugorje in se po jadranski magistrali vrnili domov. Potovanje bo izvedeno

med 21. in 26. junijem 2015.

Nato sta bila soglasno sprejeta

sklep:

Občni zbor na podlagi 22. člena Statuta MzM potrjuje Program delovanja MzM za leto 2015.

In

 

sklep:

Upravni odbor MzM pristopi k izvedbi preventivnega projekta »ODGOVOREN MOTORIST« tako, da

izbere najbolj ugodnega izvajalca intenzivnega programa varne vožnje in z njim sklene dogovor o

sodelovanju, ga predstavi članstvu MzM ter poskrbi za njegovo izvedbo.

 

Pavle Hocevar je predlagal, da bi se clani MzM organizirano in v cimvecjem številu udeležili

prireditev in srecanj v Veliki Štangi (konec maja), pri MH Notranjska v Logatcu (maja), pri MK Soca

v Tolminu (datum bo sporocen naknadno) in v Dekanih (1. junijska nedelja).

Johann Pandel je povabil na srecanje Alpe-Adria Motorradsegnung v Celovcu 9. maja 2015 in na

skupen motoristicen izlet v Selce (hotel ***) od 4. – 7.6.2015 za ceno PP 120 €/osebo v dvoposteljni

sobi.

 

Ker dodatnih predlogov ni bilo, obcni zbor zakljucen ob 21.20 uri

 

Vili Kopše l.r. Matjaž Nosan l.r. zapisnikar predsedujoci

 

Overovatelja zapisnika: Zdravko Pevec l.r. Robi Milic l.r.

 • Pano.JPG
 • Prizorisce (1).JPG
 • Prizorisce (2).JPG
 • Prizorisce (3).JPG
 • Prizorisce (5).JPG
 • Prizorisce (6).JPG
 • Prizorisce (7).JPG
 • Prizorisce (8).JPG
 • Prizorisce (9).JPG
izmera.jpg

Sprejmite piskotke za lazje spremljanje nase spletne strani Sprejmeš lahko piškotke začasno, ali trajno. Evropska direktiva.

Sprejmem piškotke za to spletno stran.

EU Cookie Directive Module Information